Cleaning Assault Rifle

Cleaning Assault Rifle

The Sounds of Kalashnikov Rifle (Avtomat Kalashnikova, AK-47, Kalashnikov Automatic) in the version of the 7,62×39 bullet.

by
by
by
by
by
by