44 Black Powder Revolver Single Shot

44 Black Powder Revolver Single Shot

A single shot from a 44 black powder revolver.

by
by
by
by
by
by