44 Black Powder Revolver Single Shot 4

44 Black Powder Revolver Single Shot 4

A single shot from a 44 black powder revolver.

by
by
by
by
by
by