44 Black Powder Revolver Single Shot 3

44 Black Powder Revolver Single Shot 3

A single shot from a 44 black powder revolver.

by
by
by
by
by
by